Úvodní stránka / Spolupráce s praxí

Spolupráce s praxí

V rámci spolupráce s praxí jsou navazovány kontakty se zástupci vládních i nevládních institucí, obchodními společnostmi i neziskovým sektorem. Jako příklady lze uvést dlouhodobou realizační spolupráci s organizacemi:

-- Lesy města Brna, Lesy města Hradec Králové; VAK Brno, a.s.; magistrát města Brna; ČHMÚ Brno, OLIVIA, s.r.o., CDV, v.v.i., LČR, s.p., VLS ČR, s.p.,

Přehled významných vědeckých a odborných aktivit ústavu

Vědecké rady ČR

VR FŽP UJEP Ústí n. Labem ( Vyskot )

VR pro biodiverzitu MŽP ČR ( Vyskot )

VR Želivka, MZe ČR ( Vyskot )

VR ICV Mendelu ( Vyskot )

VR FRRMS Mendelu ( Vyskot )

Vědecké společnosti ČR

Čs. Bioklimatologická společnost -- místopředseda ( Vyskot )

Čs. Lesnická společnost ( Vyskot )

Oponentní skupiny grantových agentur ČR a SR

GA VEGA SR ( Vyskot )

GA NPV MŠMT ČR ( Vyskot

Oborová rada FRVŠ -- komise pro hodnocení projektů skupiny G4 ( Kozumplíková )

Redakční rady ČR

Journal of landscape management ( Vyskot )

Zpravodaj Čs. Bioklimatologické společnosti ( Vyskot )

Aktuální odborná spolupráce s externími partnery

MŽP ČR -- sekce ochrany přírody a krajiny -- funkční potenciály lesů

MMR ČR -- sekce turistického ruchu a rozvoje -- optimalizace rekreačního využití krajiny

MZe - tematická sekce " sucho " -- vodní režim krajiny, potenciály lesů

MZe -- Národní lesnický program II -- sekce KA 3, 9, 12, 13, -- státní lesnická politika

Asociace ČR -- "Voda v krajině" -- garance sekce Lesy a voda

UE-ČR Platforma -- "Voda" -- projektová činnost -- ochrana vodních zdrojů

LČR -- program 2020 -- koncepce a řešení veřejného zájmu v lesích

Lesy m. Brna -- koncepce příměstských lesů města Brna

ÚHÚL - koncepce výkonu státní správy -- Lesy a voda

Lesy m. Hradec Králové -- koncepce městských lesů Hradec Králové

FSC ČR -- certifikace lesů ČR -- environmentální sekce

GEOPARK Vysočina -- konzultační činnost

CHKO Moravský kras -- odborná a pedagogická spolupráce

GEOTEST Brno a.s. -- odborná a pedagogická spolupráce

CDV v.v.i. - unifikace měřičských metod -- zpřístupnění krajiny

Singltrek s.r.o. - cyklotrasy a cyklostezky ve zpřístupnění krajiny

Geostar s. r. o. -- geotechnika účelových komunikací

Ateliér FONTES s.r.o. -- projekční činnost CAD

Krajský úřad -- Jihočeský kraj - NP Šumava

Krajský úřad -- Jihomoravský kraj -- lesnická strategie

ORP krajů ČR -- poradenská činnost