Úvodní stránka / Výzkum

Tematické okruhy výzkumných aktivit ústavu

Vědecko-výzkumná činnost ústavu je rozdělena do 4 základních oblastí:

Environmentální aspekty regionálního rozvoje

· Problematika péče o krajinu a její složky

· Lesy a jejich význam v životním prostředí

· Voda v krajině

Ochrana přírody a přírodních zdrojů

· Obecná a zvláštní ochrana

· Územní a druhová ochrana

· Optimalizace využívání přírodních zdrojů

Krajinné a územní plánování

· Strategie a koncepce územního rozvoje

· Specifické aspekty krajinného plánování

· Limity využívání území

· Hodnocení dopadů lidských činností na životní prostředí

Polyfunkční využívání krajiny

· Rekreace a turistika

· Ochrana přírody a krajiny

· Pozemkové úpravy

· Interakce produkčního a mimoprodukčního využívání krajiny

Členové ústavu se pravidelně zapojují do VV činnosti prostřednictvím řešení VV projektů ( VaV, TAČR, FRVŠ, NAZV aj.). V současnosti participují na řešeném projektu TAČR č. TA01020326 (aktivní do roku 2014), v rámci FRRMS byl podán projekt FRVŠ. Aktuálně jsou připravovány další VV projekty do TA ČR a bezpečnostního výzkumu MV ČR.

Pracovníci využívají ke své VV činnosti moderní nástroje zdrojů a zpracovávání dat (CAD, GIS, GPS, Statistika, klimatická čidla a další), využívají ke své práci systém sekulárních výzkumných ploch.