Úvodní stránka

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů je vědecko-pedagogickým pracovištěm fakulty, které zajišťuje komplexní odbornosti environmentálního pilíře trvale udržitelného rozvoje ve strategické, koncepční i regionální úrovni na poli vědeckém, pedagogickém i provozním.

Ústav zajišťuje výuku nejen na FRRMS, ale podílí se na výuce na ostatních fakultách MENDELU i na U3V. Vyučující ústavu jsou zkušenými pedagogy, využívají moderní didaktické metody a pomůcky. Pedagogická činnosti je zaměřena na předávání jak základních znalostí a dovedností, tak i na informování studentů o aktuálním dění a strategiích vyučovaných oborů. Pro magisterské studium jsou často využívány přednáškové bloky externistů a konzultační formy výuky. Členové ústavu zajišťují výuku i v doktorských studijních programech a jsou aktivní školitelé v PGS. Vedou řadu diplomových a bakalářských prací.

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je rozdělena do 4 základních oblastí. Zaměřuje se na environmentální aspekty regionálního rozvoje, ochranu přírody a přírodních zdrojů, na krajinné a územní plánování a na polyfunkční využívání krajiny. Členové ústavu se pravidelně zapojují do řešení vědeckovýzkumných projektů (VaV, TAČR, FRVŠ, NAZV aj.). Pracovníci využívají ke své vědeckovýzkumné činnosti moderní nástroje zdrojů a zpracovávání dat (CAD, GIS, GPS, Statistika, klimatická čidla a další), využívají i systém sekulárních výzkumných ploch.

V rámci spolupráce s praxí jsou navazovány kontakty se zástupci vládních i nevládních institucí, obchodními společnostmi i neziskovým sektorem. Jako příklady lze uvést dlouhodobou realizační spolupráci s organizacemi: Lesy města Brna, Lesy města Hradec Králové; VAK Brno, a.s.; Magistrát města Brna; ČHMÚ Brno, OLIVIA, s.r.o., CDV, v.v.i., LČR, s.p., VLS ČR, s.p..

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.